1. Metronomika Anecdata 3:20
  2. Elisa Lam Anecdata 4:42
  3. Antifaxxers Anecdata 4:26
  4. We Kamikaze Anecdata 3:21
  5. Dollar Dollar (Get the Message) Anecdata 2:42
  6. Magic for Sale Anecdata 3:52
  7. Telemeres Anecdata 2:16
  8. Headline Anecdata 2:50
  9. Paralysystemic Anecdata 2:59
  10. I Singled Out Your Heart Anecdata 3:40
  11. Ignoramus Anecdata 2:39